ABC WIEDZY W KLASACH 1-3

     Sporo się działo w naszej szkole w minionym roku szkolnym, bo oprócz „Edukacji z przyszłością” realizowany był przecież projekt indywidualizacji nauczania dla klas I-III Szkoły Podstawowej, finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

      W maju zakończyliśmy kolejny rok tego projektu, który spotkał się z dużym  zainteresowaniem ze strony uczniów i rodziców. W ciągu dwóch lat ze wsparcia skorzystało łącznie 140 uczniów i uczennic klas I-III. W trakcie 840 godzin dodatkowych zajęć, prowadzonych zarówno w Słońsku, jak i w szkole filialnej w Budzigniewie, dzieci doskonaliły technikę czytania i pisania, rozwijały umiejętności matematyczne i przyrodnicze, a także uczestniczyły w zajęciach socjoterapeutycznych i gimnastyki korekcyjnej.  Zabawowe formy prowadzenia zajęć,  w niewielkich grupach, aktywizowały do pracy i przyniosły wyraźne efekty – uczniowie lepiej zaczęli radzić sobie  w przyswajaniu wiedzy.

     W tym wypadku również mamy nadzieję, że zajęcia przyniosą zamierzony efekt i uczniowie pewniej wkroczą w kolejny etap edukacji w klasie IV.

Zespół projektowy

logo_KAPITAL_LUDZKIo-efs

 

„ABC WIEDZY – WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNO-ROZWOJOWYCH DLA DZIECI KLAS I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GMINIE SŁOŃSK”

      W poprzednim roku szkolnym w Szkole Podstawowej w Słońsku oraz w Szkole filialnej w Budzigniewie odbywały się dodatkowe zajęcia, których celem było wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów, dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów i uczennic. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

      Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów i rodziców. Ze wsparcia skorzystało łącznie 128 uczniów i uczennic klas I-III. W trakcie 600 godzin dodatkowych zajęć, dzieci doskonaliły technikę czytania i pisania, rozwijały umiejętności matematyczne i przyrodnicze, a także uczestniczyły w zajęciach gimnastyki korekcyjnej. Zabawowe formy prowadzenia zajęć, w niewielkich grupach, aktywizowały do pracy i przyniosły wyraźne efekty – uczniowie lepiej zaczęli radzić sobie w przyswajaniu wiedzy. Miło nam, więc poinformować, że uzyskaliśmy dodatkowe środki na kontynuowanie zajęć w obecnym roku szkolnym. Zajęcia już się rozpoczęły, a umowa o dofinansowanie zostanie podpisana lada dzień.

     W obecnym roku szkolnym dodatkowe zajęcia są prowadzone w 8 grupach:

  • 4 grupy zajęciowe dla dzieci ze specyficznymi  trudnościami w czytaniu pisaniu
  • 3 grupy zajęciowe dla dzieci z trudnościami w przyswajaniu umiejętności matematycznych
  • 1 grupa – zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z trudnościami w komunikacji społecznej.

      Wstępną rekrutację dzieci przeprowadzono jeszcze w czerwcu. Listy uczestników uzupełniono w październiku i w listopadzie br.

      Kontynuacja projektu jest bardzo potrzebna, gdyż w dłuższym okresie rezultaty podjętych działań będą bez wątpienia bardziej widoczne i trwałe.

      Rodziców uczestników projektu będziemy zapraszać na spotkania informacyjne. Będziemy także prosili o wyrażenie oczekiwań, uwag i opinii o projekcie w formie ankiet.      

      Serdecznie zapraszamy rodziców do współpracy.

Koordynator projektu

logo_KAPITAL_LUDZKI o-efs

004 008 009 011 011_2


„ABC WIEDZY – WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNO-ROZWOJOWYCH DLA DZIECI KLAS I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GMINIE SŁOŃSK”

     W związku z możliwością otrzymania przez szkoły wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych oraz na realizację  dodatkowych zajęć  pozalekcyjnych  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, zespół projektowy opracował dokumentację, następnie otrzymał akceptację  na jego  realizację  oraz przeprowadził  procedurę wdrożenia projektu „ABC Wiedzy…..”

Pieniądze można było otrzymać po spełnieniu przez szkołę standardów pracy zgodnych z nową podstawą programową tzn.

  • utworzyć zespół nauczycieli odpowiedzialnych za nauczanie
  • określić potrzeby uczniów
  • opracować programy zajęć

     Projekt został uruchomiony w listopadzie bieżącego roku i potrwa do końca września 2013. W Szkole Podstawowej w Słońsku i Szkole Filialnej w Budzigniewie są realizowane następujące zajęcia: „Czytam i piszę” z języka polskiego, „Mam pojęcie” z  matematyki, „Klub Małego Odkrywcy” z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz „Dbam o formę”  gimnastyka korekcyjna. Zajęcia zakończą się w czerwcu wraz z końcem roku szkolnego.

     Łącznie w projekcie bierze udział ponad 100 uczniów klas I – III. Pozyskane  fundusze pomogą we wdrożeniu programu wspomagającego edukację. Dają  możliwość doposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne o łącznej wartości ok 25 tys. zł i wspierają indywidualny rozwój uczniów klas I – III szkoły podstawowej, dostosowując zajęcia  do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.   

                             Zespół Projektowy

logo_KAPITAL_LUDZKIo-efs

350 367 IMG_7067 

Gmin Słońsk
Platforma edukacyjna
Zespół Szkół w Słońsku